RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie załącznika

Zapytanie ofertowe 1/2018

Zapytanie ofertowe

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

NABYWCA

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

NIP 655-17-90-515

ODBIORCA

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3,

28-133 Pacanów, tel. 41 3765101

e-mail sekretariat@sppacanow.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup książek do biblioteki szkolnej

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do biblioteki szkolnej oraz dostawa ich do siedziby Odbiorcy według przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1

Dostawa książek odbędzie się na koszt Dostawcy.

Książki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, wydanie najnowsze. Nie mogą to być wersje kieszonkowe ani skrócone wersje książek!

Zamawiający ma prawo do reklamacji, zwrotów, wymiany produktu, który posiada wadę na koszt Dostawcy.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie przedłożonej przez Dostawcę faktury, płatne przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Warunkiem przedłożenia faktury jest podpisany przez Odbiorcę i Dostawcę protokół odbioru. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów NIP 655-17-90-515;

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28-133 Pacanów.

PROCEDURA

Dostawcy składają oferty, zawierające formularz oferty załącznik nr 2, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3, pocztą elektroniczną lub w kopertach opatrzonych adresem zwrotnym oraz zaadresowanych na szkołę.

Kryteria oceny ofert: cena -100%.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2018 r. godz. 9.00

Termin otwarcia oferty: 19 czerwca 2018 r. godz. 10.00

Termin dostawy: do 31 lipca 2018 r.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy dostarczyć pocztą mailową( skan załącznika nr1 i 2) na sekretariat@sppacanow.pl lub tradycyjną. Koperta winna być zaadresowana na adres Odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul Karska 3, 28-133 Pacanów i podpisana: „Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie”.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły: www.sppacanow.pl

Osoby do kontaktu: Justyna Zdziebko tel. 609 381 454Opublikował: Stanisław Stańczyk
Publikacja dnia: 06.06.2018
Podpisał: Justyna Zdziebko
Dokument z dnia: 06.06.2018
Dokument oglądany razy: 211