RSS
A A A
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

na dostawę środków czystości i artykułów biurowych na rok 2020
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie ul. Karska 3


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. im. Kornela Makuszyńskiego 28-133 Pacanów ul. Karska 3
2. Rodzaj zamówienia:
1. Zamówienie publiczne poniżej wartości progowej 30 000 euro.
2. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz.984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
3. Sposób złożenia oferty:
1. Formularz ofertowy – załączniki nr 1 i 2
2. Sposób dostarczenia oferty:
-wersja papierowa - Szkoła Podstawowa w Pacanowie,
ul. Karska 3, sekretariat , tel. 413765101
- wersja elektroniczna: sekretariat@sppacanow.pl

4.Termin złożenia oferty : do dnia 10.01.2020 do godziny 10.00.
5.Kryteria oceny oferty : najniższa cena.
6.Dostawa zamówienia do 3 dni od złożenia zamówienia
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyny.
8.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
9.Forma zapłaty; faktura przelewowa z 14- dniowym terminem płatności.
10. Formularze ofertowe do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.sppacanow.nazwa.pl/bip
11. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sppacanow.nazwa.pl ( zakładka BIP).
12. Dodatkowych informacji udziela pani Elżbieta Gręda – sekretarz szkoły, tel. 413765101 e-mail: sekretariat@sppacanow.pl.
13. Załączniki: formularz ofertowy nr1 środki czystości, Formularz ofertowy nr 2 artykuły biurowe.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28 – 133 Pacanów
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja w/w zapytania ofertowego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji w/w zapytania ofertowego jest wymogiem umownym; jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; konsekwencją niepodania danych jest nieuwzględnienie oferty przez Zapytującego.
.

Rozstrzygniecie ....

Opublikował: Stanisław Stańczyk
Publikacja dnia: 07.01.2020 08:14
Publikacja ostatniej zmiany: 15.01.2020 09:20
Dokument oglądany razy: 153
Nie podlega Ustawie