RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2020 09:17, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Odpowiedzi na pytania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Znak: O.271.3.20


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2020
Remont pokrycia dachu na budynku Sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie ul. Karska 3


1. Nazwa i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa im. im. Kornela Makuszyńskiego 28-133 Pacanów ul. Karska 3
2. Rodzaj zamówienia:
1. Zamówienie publiczne poniżej wartości progowej 30 000 euro.
2. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019, poz.1843 zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy) .
3. Przedmiot zamówienia: remont pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej -338m² z obróbkami blacharskimi. Szczegółowy zakres prac został wyszczególniony w zał. nr1przedmiar robót. (grubośc papy 5,3 mm)
4. Zainteresowany usługodawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania
wizji lokalnej i zapoznaniem się z wymogami technicznymi i przedmiarem robót, który jest załącznikiem nr1 do niniejszego zapytania.
5. Sposób złożenia oferty:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 2.
2. Sposób dostarczenia oferty:
-wersja papierowa - Szkoła Podstawowa w Pacanowie,
ul. Karska 3, sekretariat , tel. 413765101
- wersja elektroniczna: sekretariat@sppacanow.pl

6.Termin złożenia oferty : do dnia 14.02.2020 r. do godziny 10.00.
7.Kryteria oceny oferty : najniższa cena.
8.Realizacja usługi: od 16.02.2020r. do 29.02.2020r.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert
bez podania przyczyny.
10.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
11.Forma zapłaty; faktura przelewowa z 14- dniowym terminem płatności.
12. Formularze ofertowe do pobrania w sekretariacie lub BIP szkoły: http://bip.sppacanow.nazwa.pl/ (w zakładce „przetargi/nie podlegające Ustawie”)
13. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone w BIP szkoły: http://bip.sppacanow.nazwa.pl/ (w zakładce „przetargi/nie podlegające Ustawie”)
14. Dodatkowych informacji udziela pani Elżbieta Gręda – sekretarz szkoły, tel. 413765101 e-mail: sekretariat@sppacanow.pl.
15. Załączniki: przedmiar robót, formularz ofertowy.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, ul. Karska 3, 28 – 133 Pacanów
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja w/w zapytania ofertowego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w/w Rozporządzenia.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji w/w zapytania ofertowego jest wymogiem umownym; jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; konsekwencją niepodania danych jest nieuwzględnienie oferty przez Zapytującego.

Dyrektor szkoły
Małgorzata Stańczyk

Załączniki do pobrania:

Uwaga: grubość papy: 5,3 mm

Ogłoszenia:

  1. Rozstrzygnięcie (28.02.2020 09:07)
Opublikował: Stanisław Stańczyk
Publikacja dnia: 03.02.2020 09:17
Publikacja ostatniej zmiany: 03.02.2020 09:29
Dokument oglądany razy: 434
Nie podlega Ustawie