RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzenie nr 14 /2012 w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych

23.09.2012

  Znak sprawy O.021.14.12

Zarządzenie nr 14 /2012
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w Pacanowie
z dnia 21.09.2012r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć lekcyjnych

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr. 46 poz. 432 ze zmianami). zarządzam, co następuje

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym
2012/2013 w dniach:
1. 14.09.2012r.
2. 02.11.2012r.
3. 04.04.2013r.-sprawdzian kl.VI
4. 02.05.2013r.
5. 31.05.2013r.

§ 2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich
rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września 2012 r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają
do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Stańczyk

Opublikował: Dawid Kondek
Publikacja dnia: 23.09.2012

Dokument oglądany razy: 3838
« inne aktualności